طراحی سایت
سه شنبه 21 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

اتیون

اتیون

حشره کش اتیون از گروه سموم فسفره آلی با خاصیت تماسی،گوارشی و غیر سیستمیک و با اثر قطعی روی

آفات می باشد. اتیون علیه شپشکها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد.