طراحی سایت
چهارشنبه 15 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

کلرپیریفوس

 کلرپیریفوس 40.8% EC  (دورسبان)

کلرپیریفوس حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی با کمی خاصیت تدخینی می باشد

که برای کنترل طیف وسیعی از حشرات شامل کنه ها، سپردارها، شپشک ها، بالشتک ها و مینوز کاربرد دارد.