طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

مختص رشد رویشی

طلای سبز عمومی  10/5/9: كود مایع حاوي نیتروژن، فسفر و پتاسيم و عناصر ریزمغذی که ضمن جبران کمبود عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و حفظ تعادل بین آنها باعث بهبود رشد رویشی گیاه، افزایش گلدهی و در نهایت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت کلیه محصولات زراعی و باغی می گردد.  تمام عناصر موجود در این کود  از طریق ریشه، برگ و سایر اندام های هوایی قابلیت جذب دارند.