طراحی سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

مختص رشد رویشی

کود عمومی رشد رویشی (Grow Up)

نوع کود: مایع 

حاوی: 12% نیتروزن، 4% فسفر و 8% پتاسیم

حجم کود: 300 میلی لیتر

مقدار مصرف: 3 میلی لیتر در 2 لیتر آب 

ابیاری هر بیست روز یک بار