تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Super Silicum

 

کود قطره سبز سوپر سیلیس

کـود مایـع قطـره سـبز سـیلیس حـاوی ۲۰ درصـد عنصر سـیلیس به فـرمSiO2 و ۱۰درصـد عنصـر پتاسـیم فـرم K2O محلـول و کامـا پایـدار در آب می باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • جلوگیری از کوتولگی بوته
  • افزایش ضخامت و استقامت گیاه
  • افـزایـش مقـاومـت گیـاه در برابـر تنـش هـای محیـطـی (جلوگیری از آفتاب سوختگی و…) و آفات و بیماری ها
  • افزایش ماندگاری محصول بخصوص در محصوالت گلخانه ای
  • جلوگیری از خوابیدگی و سایه اندازی گیاهان برروی یکدیگـر

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا