تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

ACTIVATOR

اکتیواتور (محرک رشد گیاه + ریشه زایی) 

کـود مایـع اکتیواتـور حـاوی عناصـر نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم به همـراه جلبک دریایــی آســکوفیلوم نودوســوم و اســید آمینــه مــی باشــد کــه ضمــن تامیــن عناصــر غذایــی گیــاه باعــث افزایــش مقاومــت گیــاه در شــرایط تنــش هــای محیطـی و زیسـتی مـی شـود

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • ضـد اسـتـرس
  • محرک رشد گیاه
  • افزایش حجم ریشه درنتیجه افزایش جذب عناصر غذایی
  • القا مقاومت در برابر خشکسالی، تنش های محیطی، آفات و بیماری ها

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا