تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

ATASH

INSECTICIDE POWDER

پودر سوسک کش و حشره کش آتش 

پــودر سوســک کــش و حشــره کــش آتــش، از خانــواده پیروتروئیدهــا بــا اثــر و طیــف وســیع بــرای از بیــن بــردن سوســک درشــت، سوســک ریــز، مورچــه، سـاس، کنـه، بیـد، کک، شـپش، خرخاکـی، هزارپـا، جیرجیـرک، عنکبـوت و بطـور کلـی حشـرات مـوذی خانگـی مـی باشـد.

ماده موثره: پرمترین ۱%

نام شیمیایی: 

(phenoxy phenyl) methyl 3- (2.2-dichloroethenyl)-2.2 dimethyl cyclopropane carboxylate 3-)

نحوه اثر گذاری: 

آتـش حشـره کشـی تماسـی بـا طیـف وسـیع اسـت، حشـرات مـوذی خانگـی بـا عبـور از محـل هـای گـرد پاشـی شـده و تمـاس بـا پـودر آتـش از بیـن مـی روند.

نحوه مصرف: 

آتــش را در مســیر حرکــت و اطــراف محــل تجمــع حشــرات مــوذی، اطــراف دیوارهـا، دریچـه فاضـاب، راه آبهـا، زیـر کابینـت، زیـر فـرش و اطـراف انبـار گـرد پاشـی کنیـد.

تذکر: 

بـه دلیـل زادو ولـد سـریع حشـرات مـوذی، بـرای کنتـرل کامل آنهـا الزم اسـت گـرد پاشـی در چنـد مرحلـه تکرار شـود.

 

نوع بسته بندی: قوطی ۱۰۰ گرمی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا