تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

ATASH

Spray Fire Ant Killer

اسپری مورچه کش آتش 

اسـپری مورچـه کـش آتـش، محلـول سـم آمـاده بـه مصـرف جهـت از بیـن بردن انــواع مورچــه بــا طیــف و اثرگــذاری ســریع حــاوی دلتامتریــن، زایلــن، آب و سـورفکتانت مـی باشـد.

نحوه و مقدار مصرف: 

اســپری مورچــه کــش را در مســیر حرکــت و اطــراف محــل تجمــع، اطــراف دیوارهـا، زیـر کابینـت هـا، داخـل دریچـه فاضـاب، راه آب هـا و اطـراف انبارها اسـپری نماییـد تـا مورچـه هـا پـس از تمـاس بـا ایـن محلـول سـمی بالفاصلـه معـدوم گردنـد. بـه منظـور یکنواخـت سـازی هرچـه بیشـتر ذرات امولسـیون، قبـل از اسـپری نمـودن ظـرف حـاوی سـم را بـه مـدت ۱۵ ثانیـه تـکان دهیـد.

 

نوع بسته بندی: اسپری ۵۰۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا