تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

ATASH

Super Fire Insecticide Spray

اسپری سوسک کش آتش

اســپری حشــره کــش و سوســک کــش آتــش حــاوی پرمتریــن، زایلــن، آب و سـورفکتانت، محلـول سـم آمـاده بـه مصـرف خانگـی جهـت از بیـن بـردن انـواع سوسـک، موریانـه، سـاس، مورچـه، کک، شـپش و همچنیـن کنتـرل و نابـودی آفـات گیاهـان زینتـی بـا طیـف وسـیع مـی باشـد.

نحوه و مقدار مصرف: 

آتـش سـوپر فایـر را در مسـیر حرکـت و اطـراف محـل تجمـع حشـرات مـوذی، اطـراف دیوارهـا، زیـر کابینـت هـا، داخـل دریچـه فاضـاب، راه آبهـا و اطـراف انبارهــا اســپری نماییــد تــا حشــرات پــس از تمــاس بــا ایــن محلــول ســمی بالفاصلـه معـدوم گردنـد.

نوع بسته بندی: اسپری ۵۰۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا