تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

ATASH

Super Power Insecticide Liquid

مایع سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش 

سوسـک کـش و حشـره کـش مایـع از خانـواده پیروتروئیدهـا حـاوی مـاده موثره ۱۰ درصـد پرمتریـن و ۹۰ درصـد مـواد همـراه بـا اثـر و طیـف وسـیع بـرای از بیـن بـردن سوسـک درشـت، سوسـک ریـز، مورچـه، سـاس، کنـه، بیـد، کک، شـپش، خرخاکـی، هزارپـا، جیرجیـرک، عنکبـوت و بطـور کلـی حشـرات مـوذی خانگـی مـی باشـد.

نحوه و مقدار مصرف: 

جهـت مبـارزه بـا انـواع سوسـک، مورچـه و انـواع حشـرات مـوذی مقـدار ۵۰ سـی سـی از سـم را بـا ۵ لیتـر آب مخلـوط کـرده و بـه کمک سـمپاش دسـتی زیر کابینـت هـا، اطـراف دیوارهـا، دریچـه فاضـاب هـا، راه آب هـا و اطـراف انبـاری هـا را سمپاشـی نمایید.
جهــت پاکســازی سیســتم فاضــاب از حشــرات مــوذی و کنتــرل راه هــای ورودی ۵۰۰ سـی سـی محلـول سـم را بـا ۱۰ تـا ۱۲ لیتـر آب مخلـوط کـرده و سـپس در سیسـتم فاضـاب تخلیـه نماییـد.

درجه سمیت: LD50 – 430 _ 4000 mg/kg

 

نوع بسته بندی: بطری ۵۰۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا