تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

کنفیدور (ایمید اکلوپراید)

حشــره کــش کنفیــدور، حشــره کشــی از گــروه نئونیکوتینوئیــد هــا بــا اثــر . سیسـتمیک، تماسـی و گوارشـی اسـت. ایـن سـم از طریـق ریشـه و بـرگ جذب شـده و در گیـاه منتشـر مـی شـود

نام شیمیایی

N-nittomidazolidin-2-Ylideneamina-(1-6cloro-3-piridilmetil

موارد مصرف

کنفیـدور (ایمیداکلوپرایـد) عـاوه بـر آفـات مکنـده بـر روی طیـف وسـیعی از آفـات جونـده ماننـد سوسـک هـا، الرو هـا، پروانـه هـا، حشـرات خاکـزی، شـته هـا، موریانـه هـاو نیـز آفـات بهداشـتی بـه ویـژه کک هـا موثـر اسـت.

نحوه و مقدار مصرف

معـادل یـک درب بطـری از سـم در یـک لیتـر آب حـل شـود و طـی دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۰ روز سمپاشـی گـردد

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا