تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

FLOWER GATE

Indoor Potting Mix

بستر رشد گیاهان گلدانی و آپارتمانی فلاور گیت

بسـتر رشـد گیاهـان گلدانـی و آپارتمانـی فـاور گیـت، ترکیبـی منحصـر بـه فرد از مـواد اولیـه بـا کیفیـت شـامل ۲۵ درصـد کوکوپیـت، ۵۰ درصـد پرلیـت و ۲۵ درصـد پیـت مـاس مـی باشـد. ایـن بسـتر کشـت دارای EC پاییـن بـوده و مناسـب بـرای بـذر مـی باشـد

مزایا و تمایزات 

  • مناسب برای تولید نشا و استفاده در سینی کشت
  • آب و عناصر غذایی را در اطراف ریشه گیاهان نگهداری می کند.
  • فضای کافی برای رشد ریشه به منظور تنفس ریشه گیاه فراهم می کند.

نحوه مصرف

جوانه زنی بذر
• سینی کشت را با بستر پر نمایید.
• حدودا ۲ سانتی متر از مرکز بستر حفر و بذر را داخل آن قرار داده روی آن را بپوشانید.
• آبیاری اولیه را بعد از کشت انجام دهید.

جابجایی گلدان
• ابتدا یک گلدان دارای زهکشی در کف انتخاب کنید.
• یک سوم بستر کشت را در کف گلدان قرار دهید.
• خاک حاوی ریشه گل را به آرامی جدا کرده و در گلدان حاوی بستر قرار دهید.
• روی گلدان را با استفاده از بستر کشت به آرامی فشرده کنید.
• آبیاری اولیه را به مقداری انجام دهید تا آب از سوراخ کف گلدان خارج شود.

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا