تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD
For Cotton

کود طلای سبز مختص پنبه 

کـود مایـع طـای سـبز مختـص پنبـه ، حـاوی۴ درصـد اسـید آمینـه، ۸ درصـد ازت، ۵ درصـد پتاسـیم، ۸ درصـد فسـفر و نسـبت خاصـی از عناصر آهـن و بور بـه فـرم کالت و کامـا پایـدار مـی باشـد بـا قابلیـت جـذب بـاال مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  •  فزایش کیفیـت الیـاف پنبـه
  • افزایش تعداد غوزه در بوته
  • افزایش مقاومت پنبه به آفات بیماری هـا
  • افزایش مقاومت به تنش شوری و خشکی
  • افزایش حجم ریشه و بهبود جذب عناصر غذایی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا