تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD
FOR WHEAT

کود مایع طلای سبز مختص گندم 

کـود مایـع طـای سـبز مختـص گنـدم، اولیـن کـود مایـع مختـص گنـدم در ایـران اســت کــه طــی یــک مطالعــه تحقیقاتــی، باعــث ۲۷ درصــد افزایــش عملکــرد براسـاس آزمـون دانکـن در محصـول شـده اسـت. ایـن کـود حـاوی ۱۰ درصـد ازت، ۹ درصــد پتاســیم، ۵ درصــد فســفر محلــول و نســبت خــاص از عناصــر ریزمغـذی بـه فـرم کالت و کامـا پایـدار و محلـول در آب مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش درصد گلدهی
  • افزایش وزن هزاردانه و کاهش پوکی دانه
  • افزایش طول خوشه و تعـداد میـان گـره هـا
  • افزایـش پروتئیـن دانـه و کیفیـت محـصـول
  • افزایش قدرت فتوسنتزی و عوامل عملکرد
  • افزایش مقاومت گیاه به خشکی و تنش هـای محیطـی
  • افزایش مقاومت گیاه به عوامل بیماری زا و خوابیدگی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا