تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

۱۵-۵-۳۰

کود قطره سبز ۳۰-۵-۱۵

کـود پـودری قطـره سـبز ۳۰-۵-۱۵ ، کـود کمپلکـس کامـل حـاوی ۱۵ درصـد نیتـروژن، ۵ درصـد فسـفر، ۳۰ درصـد پتاسـیم بـه فـرم کامـلا پایـدار و محلول در آب مـی باشـد. ایـن کـود قابـل اسـتفاده در تمـام مراحـل رشـد گیـاه بـه ویژه هنـگام گلدهـی و تشـکیل میـوه مـی باشـد. ایـن کـود قابلیـت ترکیـب بـا کلیـه کـود هـا و سـموم دفـع آفـات نباتـی بـه جـز ترکیبـات مسـی و گوگـردی را دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • عاری از نمک های کلرید و سدیم
  • جبران کمبود نیتـروژن و پتاسیـم
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات، بیماری ها، خشکی، شوری و سرمازدگی
  • انحلال صد در صد در آب و قابلیت استفـاده در انـواع سیستـم هـای آبیـاری

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا