تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

۱۵-۵۰-۵

کود قطره سبز ۵-۵۰-۱۵ مختص گیاهان زینتی 

کــود کامل پودری قطره سبز ۵-۵۰-۱۵ حــاوی ۱۵ درصــد نیتــروژن، ۵۰ درصد فسفر به فرم P2O5 ، پنجدرصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیـر خـاص از عناصـر ریـز مغـذی بـه فـرم کالت کامـا پایـدار اسـت. این کـود قابلیت انحـال صـد در صـد در آب را داشـته و قـدرت جـذب هـم از طریق ریشـه و هم از طریـق انـدام هـای هوایـی را دارد.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار ۲ تـا ۳ گـرم (یک قاشـق چایخـوری) از کـود طـای سـبز عمومـی مختـص رشـد رویشـی را در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصـرف شـود.

نوع بسته بندی: جعبه ۱۰۰ گرمی
شماره ثبت مواد کودی: ۳۲۴۵۱

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا