تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

۲۰-۱۰

For Carp Breeding

کود قطره سبز ۱۰-۲۰ مختص مزارع پرورش ماهیان گرمابی

کـود مایـع قطـره سـبز ۱۰-۲۰ مختـص مـزارع پـرورش ماهیـان گرمابـی حـاوی ازت، فســفر و عناصــر میکروالمنــت آهــن، روی، مــس، منگنــز و بــور بــرای افزایـش رشـد فیتوپالنگتـون هـای موجـود در مـزارع پـرورش ماهی می باشـد.

مزایا و تمایزات

  •  بـا تامیـن عناصـر پـر مصـرف ازت، فسـفر و میکروالمنـت هـای ضـروری باعث افزایـش رشـد و جمعیـت فیتوپالنگتـون ها و به طبـع آن جمعیـت زئوپالنگتون هـا کـه در نهایـت منجـر بـه افزایـش وزن و رشـد ماهیـان گـرم آبـی خواهـد گردید.
  • کـود قطـره سـبز ۱۰-۲۰ بـر اسـاس اسـتاندارد FAO سـاخته شـده و حـاوی مقادیـر کمتـر از ppm 25 فلـزات سـنگین مـی باشـد
  •  بدلیل داشتن خواص بافری باعث تنظیم pH مزارع می گردد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

نحوه و میزان مصرف

بـر اسـاس نـوع ماهـی و مراحـل رشـد آن بیـن ۱/۵ تـا ۳ ppm محلـول کـود در حجـم کل آب مزرعـه پـرورش ماهـی تنظیـم و بـه مـزارع ماهـی اضافـه گـردد.

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا