تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

۲۰-۲۰-۲۰ 

کود قطره ۲۰-۲۰-۲۰

کــود پــودری قطــره ســبز ۲۰-۲۰-۲۰ کــود کامــل پــودری و کمپلکــس حــاوی عناصـر اصلـی نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم و عناصـر ریـز مغـذی بـه فـرم کالت کامــلا پایــدار و محلــول در آب مــی باشــد. ایــن کــود بــا تعــادل مناســبی از عناصـر غذایـی ضمـن جلوگیـری از کمبـود عناصـر غذایـی گیاهـان مانـع از ایجاد آنتاگونیسـم بیـن عناصـر مـی گـردد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت
  • قابلیت استفاده در تمام مراحل رشـد گیـاه
  • ایجاد تعادل بین فاز رویشی و زایشی و افزایش رشد رویشی
  • انحالل پذیری باال و قابل استفاده برای سیستم های آبیاری قطره ای تحت فشار و محلول پاشی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا