تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

۳۰-۱۰-۱۰

کود قطره سبز ۱۰-۱۰-۳۰

کـود پـودری قطـره سـبز ۱۰-۱۰-۳۰ کـود کامـل و کمپلکـس حـاوی درصـد و نسـبت خاصـی از سـه عنصـر نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم مـی بلشـد، کـه باعـث افزایـش رشـد رویشـی، افزایـش سـطح بـرگ و افزایـش قـدرت فتوسـنتز می شـود. از ایـن کـود مـی تـوان بـه عنـوان کـود اسـتارتر در ابتدای فصل رویشـی اسـتفاده کـرد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • قابلیت انحلال بالا
  •  بهبـود و افزایـش عملکـرد رشـد رویشـی
  •  تغذیه مناسب گیاه در ابتدای فصل رشد
  •  استفاده به عنوان استارتـر در ابتـدای فصـل رشـد
  •  سهولت استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا