تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

Zn-Chelate 7/5%

کود قطره سبز روی ۷/۵ درصد

کـود مایـع قطـره سـبز روی ۷/۵ درصـد حـاوی ۷/۵ درصـد عنصـر روی بـه فرم کالت و کامـا پایـدار و محلـول در آب می باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش جذب ازت
  • بالا بردن عملکرد و افزایش کیفیت
  • جلوگیری از پیـری زودرس برگ هـا
  • درمان زردی برگ و جلوگیری از ریزش گل و میوه
  • افزایش نقل و انتقال هیدروکربن ها در اندام های ذخیره ای میوه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا