تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
BORON 5%

کود قطره سبز بور ۵%

کـود مایـع قطـره سـبز بـور %۵ حـاوی %۵ عنصـر بـور بـه فـرم جذبـی و کامـا پایـدار و محلـول در آب جهـت جبـران کمبـود بـور بـه خصـوص در مناطـق بـا pH بـالا مـی باشـد

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش قدرت باروری
  • افزایش رشـد جوانه هـای انتهایـی
  • بهبود کیفیت واندازه سیب زمینی
  • بهبود گرده افشانی و جلوگیری از ریـزش گل هـا و جوانـه هـا
  • توسعه جوانه های در حال رشد و جوانه ای رویشی سال بعد

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا