تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
 Ca-Chelate 20%

کود قطره سبز کلات کلسیم ۲۰%

کـود مایـع قطـره سـبز کالت کلسـیم ،%۲۰ اولیـن کـود مایـع حـاوی کالت %۲۰ کلســیم در ایــران بــوده بــه صــورت کامــا پایــدار و در محلــول درآب جهــت جبـران کمبـود کلسـیم و جلوگیـری از کلـروزه شـدن گیاهـان مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

 

مزایا و تمایزات

  • افزایش خواص انبارداری
  • افزایش طول عمر گیاهان شاخه بریده
  • افزایش کیفیت گیاهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم
  • مانع از بوجود آمدن پوسیدگی گلگـاه و لکـه تلخـی موضعـی
  • جلوگیری از خم شدن ساقه و قهوه ای شدن رگبرگ ها در برگ های جوان

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا