تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Citoweet (Wetting Agent)

مویان قطره سبز

ترکیبـی از گـروه هـای امولسـیفایر هـای فعال اسـت کـه باعث افزایـش قدرت چسـبندگی، کاهـش نیـروی کشـش سـطحی سـم پاشـی و محلـول پاشـی انـدام هـای هوایـی گیـاه مـی گـردد

مزایا و تمایزات

  • فرمولـه شـده بـر اسـاس حـال هـای آبـی بـا کمـک تنسـاید هـای کامال محلـول در آب
  • افزایش سطح تر شوندگی
  • کمـک بـه افزایـش جـذب بیشـتر جـذب بیشـتر سـموم دفـع آفـات نباتـی و کودهـای شـیمیایی بـه هنـگام محلـول پاشـی
  • بــر اســاس اســتانداردهای FAO و IFA حــاوی مقادیــر کمتــر از ppm 10 از فلــزات ســنگین مــی باشــد

نحوه و مقدار مصرف

۲۵۰ تــا ۵۰۰ ســی ســی بــه ازای یــک مخــزن ۴۰۰ لیتــری ســمپاش حــاوی محلـول سـموم دفـع آفـات نباتـی

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا