تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Diazinon EC 40/8%

دیازینون قطره سبز

دیازینـون، حشـره کـش غیـر سیسـتمیک بـا اثـر تماسـی، گوارشـی و تنفسـی مـی باشـد کـه از طریـق کنتـرل آنزیـم کولیـن اسـتراز در سیسـتم عصبـی موجـب مـرگ آفـات مـی شـود

نام شیمیایی

۰,۰ diethyl 4-[4-methyl-6-(propan-2-yl)-pyridine-2-yl]phosphorothioate.

نحوه و مقدار مصرف

جهـت کنتـرل طیـف وسـیعی از آفـات مکنـده، جونـده )برگخـوار، سـاقه خـوار و ریشـه خـوار( و کنـه هـا در گیاهـان مختلـف مثـل درختـان میـوه، مرکبـات، تاکسـتان هـا، زیتـون، سـبزیجات، سـیب زمینی، چغندر، نیشـکر، چـای، توتون، ذرت، ســورگوم، ســویا، کتــان، یونجــه، پنبــه، برنــج، آفتــاب گــردان، پســته، خرمــا، لوبیــا، غــات، گیاهــان جالیــزی، گیاهــان زینتــی، گیاهــان گلخانــه ای و جنگلـی قابـل اسـتفاده اسـت. ایـن ترکیـب همچنیـن روی حشـرات خاکـزی )از طریـق تیمـار خـاک( مگـس هـای قـارچ خوراکـی، شپشـک درختـان، کنـه، کک، سوسـری هـا، سـاس، مورچـه و دیگـر حشـرات انـگل خارجی نیـز بکار مـی رود.

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا