تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

Fe,Zn,Mn-Chelate 6%

کود قطره سبز کلات ۶% آهن، روی، منگنز

کــود مایــع قطــره ســبز کالت %۶ آهــن، روی، منگنــز اولیــن کــود مایــع حــاوی سـه عنصـر آهـن، روی و منگنـز بـه فـرم کالت بـوده کـه دارای عنصـر آهـن و درصـد خاصـی از عناصـر روی، منگنـز و میکروالمنـت هـای مورد نیـاز گیاه جهت جلوگیـری از کلـروزه و نکـرزه شـدن گیـاه مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

 

مزایا و تمایزات

  • افزایش بارآوری محصوالت باغی
  • افزایش قدرت نقل و انتقال عناصر غذایی درگیاه
  • افزایش وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه و درصد تلقیح دانه
  • افزایش قدرت کلروفیل سازی و افزایش کیفیت کلیه محصوالت زراعی و باغی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا