تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Fe,Zn,Mn For Saffron

کود قطره سبز آهن، روی، منگنز مختص زعفران 

کـود مایـع قطـره سـبز آهـن، روی، منگنـز مختـص زعفـران حـاوی عنصـر آهـن، روی، منگنــز و بــه طــور کلــی میکروالمنــت هــای خــاص مــی باشــد. ایــن کــود باعـث افزایـش نقـل و انتقـال عناصـر غذایی، تسـریع در رشـد نقاط مریسـتمی وافزایـش قـدرت رویشـی در گیـاه زعفـران مـی شـود. کـود قطـره سـبز آهـن، روی، منگنـز مختـص زعفـران اولیـن کـود مایـع تولیـد شـده حـاوی سـه عنصـر آهـن، روی، منگنـز مختـص زعفـران مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش رنگ پذیری
  • افزایش وزن و تعداد بنه
  • افزایـش مقاومـت گیـاه به گرمـا و سرمـا
  • افزایش گل آوری و تولید محصول بیشتر
  • افزایش قدرت کلروفیل سازی و رشد رویشی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا