تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

Fe-Zn-Mn

کود قطره سبز ریز مغذی(آهن، روی،منگنز)

کــود مایــع قطــره ســبز ریــز مغــذی (آهــن، روی، منگنــز) حــاوی عناصــر ریــز مغـذی بـه فـرم کالت مـی باشـد. ایـن کـود بـه منظـور تامیـن عناصـر ریـز مغذی، افزایـش سـبزینگی و جلوگیـری از زرد شـدن گیـاه تهیـه شـده و بـرای کلیـه گیاهـان آپارتمانـی قابـل اسـتفاده اسـت.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطره سـبز ریز مغـزی (آهـن، روی، منگنز) را در یــک و نیــم لیتــر آب حــل شــود و هــر دو هفتــه یــک بــار همــراه بــا آب آبیـاری مصـرف شـود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی
شماره ثبت مواد کودی: ۷۰۵۶۶

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا