تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Foliar Soap

صابون محلول پاشی قطره سبز

صابـون محلـول پاشـی قطره سـبز ترکیبی اسـت از گروه امولسـیفایر هـای فعال  بـه منظـور افزایـش قـدرت چسـبندگی و کاهـش نیـروی کشـش سـطحی کـه بر اسـاس حـال هـای آبـی و بـا کمـک تنسـاید هـای کامـا محلـول در آب فرمولـه و تولیـد گردیـده اسـت. ایـن محصـول بـر اسـاس اسـتاندارد FAO و IFA حـاوی مقادیـر کمتـر از ppm 10 فلـزات سـنگین مـی باشـد.

مزایا و تمایزات

  • کمــک بــه افزایــش جــذب ســموم دفــع آفــات نباتــی و کــود هــای شــیمیایی هنــگام محلــول پاشــی انــدام هــای هوایــی
  • افزایش کارایی سموم و کود های برگ پاش
  • صرفه جویی در هزینه ها
  • جلوگیری از آلودگی محیط زیست
  • سهولت در تنفس گیاه و افزایش فتوسنتز

نحوه و مقدار مصرف

۲۵۰ تـا ۵۰۰ سـی سـی در محلـول سـاخته شـده بـرای مخـزن ۴۰۰ لیتـری سـمپاش

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا