تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Bamboo

کود قطره سبز مختص بامبو

کــود مایــع قطــره ســبز مختــصبامبو حــاوی ۹ درصــد نیتــروژن، ۳ درصد فسفر به فرم P2O5 ، چهار درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین اسید آمینه و مقادیر خاصـی از عناصـر کـم مصـرف مـی باشـد. ایـن کـود بـه منظـور تقویـت رشـد رویشـی بامبـو تهیـه شـده اسـت.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز مختـص بامبـو در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصرف شـود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا