تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Bloom Up

کود قطره سبز گیاهان زینتی مختص گلدهی

کــود مایــع قطــره ســبز مختــص گلدهی حــاوی ۷ درصــد نیتــروژن، ۱۲ درصد فسفر به فرم P2O5 ، هشت درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیر خاصی از عناصـر کـم مصـرف بـه همـراه اسـید آمینـه مـی باشـد. ایـن کـود بـه منظـور افزایـش گلدهـی گیاهـان تهیـه شـده و بـرای کلیـه گیاهـان آپارتمانـی قابـل استفاده است

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز مختـص گلدهـی را در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصـرف شـود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی
شماره ثبت مواد کودی: ۹۹۵۹۶

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا