تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Bonsai

کود قطره سبز مختص بنسای

کــود مایــع قطــره ســبز مختــص بنسای حــاوی ۲ درصــد نیتــروژن، ۹ درصد فسفر به فرم P2O5 ، پنج درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیر خاصی از عناصـر زیر مغذی مـی باشـد. ایـن کـود بـه منظـور تقویـت گیـاه بنسـای تهیه شـده اسـت.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز مختـص بنسـای در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصرف شـود.

 

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا