تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Cactus and Succulent

کود قطره سبز مختص کاکتوس و ساکولنت

کــود مایــع قطــره ســبز مختــص کاکتوس و ساکولنت حــاوی ۲ درصــد نیتــروژن، ۷ درصد فسفر به فرم P2O5 ، هفت درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیر خاصی از عناصـر ریز مغذی مـی باشـد. ایـن کـود بـه منظـور بهبـود رشـد و کیفیـت گیاهـان خانـواده کاکتـوس و سـاکولنت تهیـه شـده اسـت

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز مختـص کاکتـوس و سـاکولنت در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصرف شــود

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا