تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
For Canola

کود قطره سبز مختص کلزا

کـود مایـع قطـره سـبز مختـص کلـزا حـاوی عناصـر اصلـی ازت، پتاسـیم و عناصر v/w % میکروالمنـت روی، آهـن، منگنـز به منظـور تامین عناصـر غذایی گیاه می باشـد. ایـن کـود قابلیـت اختـاط بـا کلیـه سـموم و کـود هـای شـیمیایی بـه جـز گوگردی و مسـی را دارد

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

همراه با آب آبیاری

به مقدار ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار نیم ساعت پایان آبیاری

مزایا و تمایزات

  • بهبود شرایـط فتـوسنـتـز
  • تکمیل رشد رویشی گیاه
  • ایجاد شرایط مناسب جهت گلدهی
  • افزایش مقاومت به عوامل محیطی و بیماری زا

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا