تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
FOR CORN

کود قطره سبز مختص ذرت

کـود مایـع قطـره سـبز مختـص ذرت، حـاوی ۱۲ درصـد ازت، ۸ درصـد فسـفر، ۹ درصـد پتاسـیم و گوگـرد و بـا نسـبت خـاص از عناصـر ریـز مغـذی به فـرم کالت و کامـا پایـدار بـه منظـور جلوگیـری از کلـروزه شـدن و نکـروزه شـدن بـرگ گیاه ذرت می باشــد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  •  افزایش وزن دانه
  •  جلوگیـری از کچلـی دانـه ذرت
  •  افزایش تعداد دانه در خوشه
  •  افزایش دهنده کمیت و کیفیت ذرت
  •  افزایش مقـاومـت گیـاه بـه بیـمـاری و آفـات، همچون کرم ساقه خوار و کرم خوشه خوار ذرت

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا