تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
For Cucumber

کود قطره سبز مختص خیار 

کـود مایـع قطـره سـبز مختـص خیـار، حـاوی ازت، فسـفر، پتاسـیم و سیلیسـیم v/w % و عناصـر ریـز مغـذی بـه نسـبت خـاص بـه فـرم کالت و کامـا پایـدار بـا قابلیـت جـذب بـاال مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  •  افزایش خـواص انبـارداری
  •  افزایش طول دوره باردهی
  •  افزایش سطح برگ و قدرت فتوسنتز
  •  افزایش تعداد گل و جلوگیـری از ریـزش گل و میـوه
  •  افزایش مقاومت گیاه به بیماری های قارچی و تنش های محیطی
  •  جلوگیری از کلروزه شدن و نکروزه شدن لبه های کناری برگ

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا