تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Grow Up 30-10-10

کود قطره سبز ۱۰-۱۰-۳۰ مختص رشد رویشی 

کــود کامل پودری قطره سبز مختص رشد رویشی حــاوی ۳۰ درصــد نیتــروژن، ۳۰ درصد فسفر به فرم P2O5 ، ده درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنیـن مقادیـر خـاص از عناصـر کـم مصـرف و کامـا محلـول در آب می باشـد. ایـن کـود بـه منظـور تقویـت کامـل گیـاه بـه ویـژه افزایـش رشـد رویشـی تهیـه شـده و بـرای کلیـه گیاهـان قابـل اسـتفاده مـی باشـد.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار ۲ تـا ۳ گـرم (یـک قاشـق چایخـوری) از کـود طـای سـبز عمومـی مختـص رشـد رویشـی را در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصـرف شـود.

نوع بسته بندی: جعبه ۱۰۰ گرمی
شماره ثبت مواد کودی: ۷۷۴۷۰

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا