تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Grow Up

کود قطره سبز گیاهان زینتی مختص رشد رویشی

کــود مایــع قطــره ســبز مختــص رشــد رویشــی حــاوی ۱۲ درصــد نیتــروژن، ۴ درصد نفسفر به فرم P2O5 ، نه درصد پتاسیم به فرم K2O ، و مقادیر خاصی از عناصـر کـم مصـرف مـی باشـد. ایـن کود بـه منظـور افزایش رشـد رویشـی گیاه تهیـه شـده و بـرای کلیـه گیاهـان آپارتمانـی قابل اسـتفاده اسـت

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز مختـص رشـد رویشـی را در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصـرف شـود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی
شماره ثبت مواد کودی: ۸۶۸۱۹

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا