تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Orchid

کود قطره سبز مختص ارکیده

کــود مایــع قطــره ســبز مختــص ارکیده حــاوی ۳ درصــد نیتــروژن، ۱۲ درصد فسفر به فرم P2O5 ، شش درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیر خاصی از عناصـر ریز مغذی مـی باشـد. ایـن کـود بـه منظـور تقویـت، افزایـش کیفیت و کمیـت گلدهـی ارکیـده تهیـه شـده اسـت.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز مختـص ارکیـده در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصرف شـود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا