تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Rose

کود قطره سبز مختص رز

کــود مایــع قطــره ســبز مختــص رز حــاوی ۸ درصــد نیتــروژن، ۱۱ درصد فسفر به فرم P2O5 ، پنج درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیر خاصی از عناصـر کم مصرف مـی باشـد. ایـن کـود بـه منظـور تقویـت، افزایـش کیفیـت و کمیـت گلدهـی رز تهیه شـده اسـت..

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز مختـص رز در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصـرف شـود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا