تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
For Sugar Beet

کود قطره سبز مختص چغندر قند 

کـود مایـع قطـره سـبز مختـص چغنـدر قنـد کود کامـل و کمپلکـس به فـرم کالت و کامـا پایـدار بـا قابلیـت جـذب بـاال حـاوی عناصـر نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم و همچنیـن درصـد بـاالی عنصـر بـور بـه منظـور تقویـت گیـاه چغنـدر مـی باشـد. ایـن کـود قابلیـت اختـاط بـا کلیـه سـموم بـه جـز سـموم مسـی و گوگـردی را دارد.

 

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش وزن غده
  • جلوگیری از پوسیدگی غده
  • افزایش درصد تجمع قند در غده
  • افزایش نقل و انتقال شیره پرورده در گیاه
  • افزایش سطح برگ و افزایش قدرت فتوسنتز کنندگی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا