تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
For Tomato

کود قطره سبز مختص گوجه فرنگی 

کـود مایـع قطـره سـبز مختـص گوجـه فرنگـی، حـاوی ۱۱ درصـد ازت، ۵ درصـد فسـفر، ۹ درصـد پتاسـیم و گوگـرد و مقادیر خاصـی از عناصر ریز مغـذی آهن و منگنـز بـه فـرم کالت و کامـا پایـدار مـی باشـد. ایـن کود قابلیـت اختـاط با کلیه سـموم بـه جز سـموم مسـی و گوگـردی را دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • جلوگیری از ریزش گل
  • افزایش قدرت فتوسنتز
  • رنگ پذیری بهتر گوجه فرنگی
  • جلوگیـری از پـوسیـدگی گلگـاه
  • افزایش درصد گلدهی و وزن و حجم میوه
  • افزایش مقاومت گیاه به بیماری های قارچی
  • باالنس عنصر آهن و منگنز با توجه به نیاز گیاه و شرایط اقلیمی ایران

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا