تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Fruit Set N+Zn+B

 

کود قطره سبز فروت ست

کـود مایـع قطـره سـبز فـروت سـت حـاوی نیتـروژن، روی، بـور بـه فـرم جذبـی مـی باشـد کـه نقـش مهمـی در افزایـش باردهـی درختـان ایفـا مـی کنـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات مصرف در اوایل بهار 

  • افزایش پروتئین سازی
  • افـزایـش انـدازه و تعـداد مـیـوه
  • بهبود تلقیح و عمل گرده افشانی
  • جلوگیری از ریزش میوه ها قبل از فندقه شدن

مزایا و تمایزات مصرف اواخر تابستان و اوایل پاییز (پس از برداشت محصول)

  • مقاومـت در برابـر سرمـا و تنش هـای محیطـی
  • جلوگیری از سال آوری و ریزش شکوفه ها در بهار
  • تامین و ذخیره عناصر مهم غذایی در دوره خواب زمستانی در گیاه
  • جلوگیری از ایجاد اختالل در فعالیت های زیستی گیاه با توجه به عـدم حضـور برگ هـا و دمـای پاییـن خـاک و محـیـط

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا