تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

General Fertilizer

۲۰-۲۰-۲۰

کود قطره سبز ۲۰-۲۰-۲۰ مختص گیاهان زینتی 

کــود کامل پودری قطره سبز ۲۰-۲۰-۲۰ حــاوی ۲۰ درصــد نیتــروژن، ۲۰ درصد فسفر به فرم P2O5 ، بیست درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیـر خـاص از عناصـر کـم مصـرف و کاملا محلـول در آب مـی باشـد. ایـن کود بـه منظـور تامیـن کلیـه عناصـر غذایـی مـورد نیـاز گیـاه و تقویـت کامـل آن تهیه شـده و بـرای کلیـه گیاهـان قابـل اسـتفاده مـی باشـد.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار ۲ تـا ۳ گـرم (یـک قاشـق چایخـوری) از کـود طـای سـبز عمومـی ۲۰-۲۰-۲۰ در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفته یـک بار همـراه با آب آبیـاری مصرف شود.

نوع بسته بندی: جعبه ۱۰۰ گرمی
شماره ثبت مواد کودی: ۵۱۷۷۵

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا