تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

General Humic Amin

کود قطره سبز هیومیک آمین عمومی

کــود قطــره ســبز هیومیــک آمیــن بــه فــرم پــودری حــاوی هیومیــک اســید، فولویـک اسـید، پتاسـیم و آمینو اسـید هـای ضروری شـامل آرژنیـن، متیونین، لیزیـن و والیـن مـی باشـد که همگـی محلـول در آب و به فـرم کلات پایـدار برای اثـر بخشـی بیشـتر مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • بالا بردن قدرت فتوسنتز
  • افزایش کیفیـت و کمیـت محصـوالت کشـاورزی
  • افزایش مقاومت گیاه به شوری، خشکی و سرما
  • آزاد سازی عناصر غذایی و بهبود وضعیت جذب عناصر
  •  فزایش فعالیت زیستی میکروارگانیزم های موجود در خاک

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا