تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

HIGH PHOSPHORUS

Amino Acid + 15-50-50

کود قطره سبز سوپر فسفر (۵-۵۰-۱۵)

کـود پـودری کامـل و کمپلکـس به فرم پـودری حاوی نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم، گوگـرد و عناصـر ریـز مغـذی بـه فـرم کالت کامال پایـدار اسـت. این کـود قابلیت انحـال صـد در صـد در آب را داشـته و قـدرت جـذب هـم از طریق ریشـه و هم از طریـق انـدام های هوایـی را دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • جلوگیری از ریزش میوه و گل
  • جلوگیری از سـال آوری باغات
  • افزایش تعداد و قدرت جوانه زنی
  • تقویت ریشه زایی و توسعه سیستم ریشه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا