تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Humic Amin for Alfa Alfa

کود قطره سبز هیومیک آمین مختص یونجه

کـود قطـره سـبز هیومیـک آمیـن مختـص یونجـه بـه فـرم پـودری حـاوی نسـبت خاصـی از هیومیک اسـید، فولویک اسـید، پتاسـیم و آمینو اسـید هـای ضروری شـامل آرژنیـن، متیونیـن، لیزیـن و والیـن می باشـد که همگـی محلـول در آب و بـه فـرم کلات پایـدار جهـت آزادسـازی عناصـر غذایـی وجـذب اثر بخش بیشـتر آنهـا می باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • فعال سازی سیستم آنزیمی
  • افزایش قدرت جذب آب توسط گیاه
  • افزایش باردهی و رنگ پذیری محصوالت گلخانه ای
  • تقویت رشد ریشه، طوقه و ساقه در مرحله بعد از نشا
  • افزایش رشد جوانه های گل و میوه و جلوگیری از ریز آنها
  • افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات و تنش های محیطی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا