تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Humic + Fulvic acid

کود قطره سبز هیومیک اسید + فولویک اسید

کــود مایــع قطــره ســبز هیومیــک اســید+ فولویــک اســید، بــا منشــاء گیاهــی، حـاوی درصـد باالیـی از مـواد آلـی و عصـاره هوموسـی شـامل %۱۰ هیومیـک اسـید و %۳ فولویـک اسـید بـه همـراه عناصـر ماکـرو و عناصـر میکـرو بـه فرم کالت کامـا پایـدار مـی باشـد و بـا تاثیـر بـر روی خـواص فیزیکـی، شـیمیایی و بیولوژیکـی خـاک، باعـث افزایـش حاصلخیـزی خـاک شـده و در نتیجـه باعـث رشـد بهتـر گیـاه مـی شـود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افـزایش قـدرت ریشـه زایـی و رشـد ریشـه
  • بهبود عملکرد گیاه و افزایش کیفیت محصول
  • افـزایـش نقـل و انتقـال عناصـر غـذایـی در گیـاه
  • بهبود استقرار نشا و نهال بعد از انتقال از خزانه
  • بهبود شرایط خاک و مقاوم در برابر pH های مختلف
  • بهبود رشد سلول های مریستمـی و جوانـه انتهایـی
  • افزایش مقاومت گیاهان به استرس و تنش های محیطی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا