تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Humic+Fulvic Acid For Saffron

کود قطره سبز هیومیک اسید + فولویک اسید زعفران

کـود مایـع قطـره سـبز هیومیک اسـید + فولویک اسـید مختـص زعفـران، حاوی درصـد باالیـی از مـواد آلـی و عصـاره هوموسـی، ۱۲ درصـد هیومیـک اسـید، %۶ فولویـک اسـید همـراه بـا عناصـر اصلـی ازت، فسـفر و پتاسـیم و عناصـر ریـز مغـذی آهـن،روی، منگنـز، بور،مـس بـه فـرم کالت بـا قابلیـت جذب بـاال می باشد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • بهـبـود کیفـیـت غـده
  • افزایش رنگ پذیری
  • افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما
  • افزایـش گـل آوری و تولیـد محصـول

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا