تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Hydroponic P2O5 40%

کود قطره سبز فسفر ۴۰%

مختص سیستم های هیدروپونیک و گلخانه ای (۱۳-۴۰-۱۲)

کــود پــودری قطــره ســبز ۱۳-۴۰-۱۲ حــاوی ۱۲درصــد عنصــر نیتــروژن، ۴۰ درصـد فسـفر، ۱۳ درصـد پتاسـیم و میکروالمنت هـا به فرم کلات کامـا پایدار و محلـول در آب مـی باشـد. ایـن کـود بـا قابلیت انحـال صد در صد در سیسـتم هـای هیدروپونیـک به آسـانی توسـط ریشـه گیاهـان و انـدام هـای هوایی جذب می شــود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • فعال سازی سیستم آنزیمی
  • افزایش قدرت جذب آب توسط گیاه
  • افزایش باردهی و رنگ پذیری محصوالت گلخانه ای
  • تقویت رشد ریشه، طوقه و ساقه در مرحله بعد از نشا
  • افزایش رشد جوانه های گل و میوه و جلوگیری از ریز آنها
  • افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات و تنش های محیطی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا