تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
K,Zn,B For Saffron

کود قطره سبز پتاسیم، روی، بور مختص زعفران

کـود مایـع قطـره سـبز پتاسـیم، روی، بـور مختـص زعفـران بـا جبران کمبود سـه عنصـر پتاسـیم، روی، بـر مانـع از بوجـود آمـدن پوسـیدگی بنـه، کوچـک شـدن بنــه و زردی بــرگ هــای زعفــران مــی شــود و بــا ایجــاد یــک سیســتم انتقــال مناســب از رســوب عناصــر غذایــی در ســاقه و ریشــه گیــاه جلوگیــری کــرده و باعـث تسـریع در رشـد نقـاط مریسـتمی مـی شـود. ایـن کـود اولیـن کـود مایـع حـاوی عناصـر پتاسـیم، روی، بـر تولیـد شـده در ایـران مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش رنگ پذیری
  • افزایش خواص انبار داری بنه
  • افزایش وزن بنه و بهبود کیفیت آن
  • افزایش گل آوری و تولیـد محصـول

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا